Startuj z nami  Dodaj do ulubionych
Szlaki turystyczne
Ziemia elbląska może poszczycić się wieloma wspaniałymi atrak- cjami turystycznymi. By je przybliżyć szerszemu gronu turystów wy- znakowano w terenie kilkaset kilometrów szlaków turystycznych. Pod opieką znakarzy Oddziału znajduje się 267,4 km szlaków pie- szych oraz 274,3 km szlaków rowerowych. Rokrocznie wykonujemy na naszych szlakach wiele prac mających zapewnić dobry stan tech- niczny znaków i urządzeń informacyjnych. Środki finansowe na ten cel pochodzą z: Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Urzędu Mar- szałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Urzędu Miasta w Elblągu.
Współpracujemy również z wieloma samorządami, instytucjami i stowarzyszeniami, pomagając im tworzyć i utrzymywać szlaki rowe- rowe. Należą do nich przede wszystkim: Lokalna Grupa Działania "Łączy Nas Kanał Elbląski" w Elblągu oraz Park Krajobrazowy Wyso- czyzny Elbląskiej, których szlaki prezentujemy poniżej.
Szlaki piesze
Szlak Kopernikowski
WM-6-c
Jest to szlak łączący Olsztyn z Grudziądzem. Pod naszą opie- ką znajduje się odcinek od Mingajn do Kępek. Trasa prowa- dzi przez tereny Niziny Warmińskiej, Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Elbląskich. Długość szlaku - 390 km, w tym pod naszą opieką - 153,9 km.
opis | mapa | foto 
Szlak Napoleoński
WM-1564-z
Jest to szlak łączący Kwidzyn z Iławą. Pod naszą opieką znaj- duje się odcinek od Jeziora Burgale do Szymbarka. Trasa pro- wadzi przez tereny Pojezierza Iławskiego. Długość szlaku - 90 km, w tym pod naszą opieką - 37,1 km.
opis | mapa | foto 
Szlak Okrężny
WM-2001-n
Jest to jeden ze szlaków spacerowych elbląskiej Bażantarni. Z uwagi na specyficzne ukształtowanie terenu podzielono go na dwa odcinki: górski i leśny. Długość szlaku - 10 km.
opis | mapa | foto 
Szlak Okólny
WM-2002-y
Jest to kolejny ze szlaków spacerowych elbląskiej Bażantarni zataczający pętlę wokół parku. Długość szlaku - 9 km.
opis | mapa | foto 
Szlak "Ścieżka Jaszczurek"
WM-2003-z
Jest to trzeci ze szlaków spacerowych elbląskiej Bażantarni łączący Elbląg ze Stagniewem. Długość szlaku - 7 km.
opis | mapa | foto 
Szlak Świętego Wojciecha
WM-2004-n
Jest to szlak łączący Elbląg z miejscem śmierci św. Wojciecha w Świętym Gaju. Trasa prowadzi przez tereny Żuław Elblą- skich i Pojezierza Iławskiego. Długość szlaku - 42 km.
opis | mapa | foto 
Szlak Żuławski
WM-2005-z i PM-2005-z
Jest to szlak łączący Gronowo Elbląskie ze Starym Polem. Pro- wadzi przez Żuławy Elbląskie zwane w tej części Małymi Żuła- wami Malborskimi. Długość szlaku - 8,4 km.
opis | mapa | foto 
Szlaki rowerowe
Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1
R1
Jest to szlak prowadzący od granicy z Niemcami w Kostrzyniu do granicy z Obwodem Kaliningradzkim w Gronowie. Na tere- nie woj. warmińsko-mazurskiego prowadzi przez Żuławy El- bląskie, Wysoczyznę Elbląską i Nizinę Warmińską. Długość szlaku - 675,6 km, w tym w woj. warmińsko-mazurskim - 87,3 km.
opis | mapa | foto 
Transgraniczny Szlak Rowerowy R64
R64
Jest to szlak poprowadzony wokół Zalewu Wiślanego. Jego początek znajduje się w Piaskach, zaś koniec - w Braniewie. Prowadzi on przez teren Mierzei Wiślanej, Żuław Wiślanych, Wysoczyzny Elbląskiej i Niziny Warmińskiej. Długość szlaku - 187 km, w tym w woj. warmińsko-mazurskim - 116,6 km.
opis | mapa | foto 
Szlaki rowerowe
LGD "Łączy Nas Kanał Elbląski" w Elblągu
Szlak zielony

Jest to szlak regionalny prowadzący z Elbląga (dzielnica Rub- no Wielkie) do Iławy. Trasa wiedzie przez: Nowakowo, Kępę Rybacką, Bielnik II, Janowo, Kazimierzowo, Władysławowo, Wikrowo, Jegłownik, Gronowo Elbląskie, Różany, Zwierzeńskie Pole, Zwierzno, Kępniewo, Brudzędy, Stare Dolno, Święty Gaj, Kwietniewo, Dymnik, Rychliki, Marwicę, Jelonki, Pochylnię Je- lenie, Pochylnię Oleśnica, Pochylnię Kąty, Kąty, obok Pochylni Buczyniec, Lepno, Bartno, Kreki, Wielki Dwór, Jarnołtowo, Bą- dki, Zalewo, Dobrzyki, Jerzwałd, Jeziorno, Siemiany, Leśnic- two Szwalewo, Piotrkowo, Starzykowo, Szymbark, Ząbrowo i Kamionkę. Długość szlaku - 130 km.
opis | mapa | foto 
Szlak żółty

Jest to szlak regionalny prowadzący z Elbląga do Gorynia w gminie Kisielice. Trasa wiedzie przez: Gronowo Elbląskie, No- winę, Przezmark, Pilonę, Myślęcin, Pasieki, Weklice, Aniołowo, Mariankę, Pasłęk, Gołąbki, Rogajny, Surowo, Kwitajny, Zielno, Tulno, Kronin, Wójtowiznę, Zielonkę Pasłęcką, Wakarowo, Sambród, Leśnicę, Małdyty, Zajezierze, Jarnołtowo, Bądki, Za- lewo, Półwieś, Witoszewo, Bądze, Kamieniec, Rudniki, Ol- brachtowo, Olbrachtówko, Michałowo, Susz, Bałoszyce, Łęgo- wo i Kisielice. Długość szlaku - 128,7 km.
opis | mapa | foto 
Szlak niebieski

Jest to szlak regionalny prowadzący z Zalewa do Iławy. Trasa wiedzie przez: Rąbity, Międzychód, Śliwę, Boreczno, Dubę, Mozgowo, Karnity, Dębinkę, Miłomłyn, obok Śluzy Zielona, Lubień, Liwę, Zalewo, Gil Mały, Gil Wielki, Wiewiórkę, Fredno- wy, Tynwałd, Jezierzyce, Jażdżówki, Kwiry i Szałkowo. Dłu- gość szlaku - 68,5 km.
opis | mapa | foto 
Szlak niebieski "Wokół Jeziora Druzno"

Jest to szlak lokalny prowadzący z Elblaga do Komorowa Żu- ławskiego. Trasa wiedzie przez: Raczki Elbląskie, Węgle, Ju- randowo, Żółwiniec, Krzewsk, Dzierzgonkę, Stankowo, Klepę i Węzinę. Długość szlaku - 45,7 km.
opis | mapa | foto 
Szlak niebieski "W Krainie Wiatraków"

Jest to szlak lokalny prowadzący z Kisielic do Trupla. Trasa wiedzie przez: Sobiewolę, Krzywkę, Wałdówko, Wałdowo i Go- ryń. Długość szlaku - 26,1 km.
opis | mapa | foto 
Szlak czerwony

Jest to szlak prowadzący z Jezierzyc (Gizerek) do Kisielic. Na odcinku do Iławy nazywany jest "Szlakiem Autorytetów", gdyż łączy miejsca związane z Emilem Behringiem (laureat Nagro- dy Nobla) i papieżem Janem Pawłem II. Trasa wiedzie przez: Tynwałd, Rudzienice, Mątyki, Gromoty, Ławice, Dziarny, Iła- wę, Radomek, Karaś, Wonną, Skarszewo, Gulb i Trupel. Dłu- gość szlaku - 59,8 km.
opis | mapa | foto 
Szlak czarny

Jest to szlak łącznikowy prowadzący z Pasłęka przez Nowiny i Krasin do Kanału Elbląskiego. Łączy dwa szlaki regionalne oznakowane kolorami: zielonym i żółtym. Długość szlaku - 7,4 km.
opis | mapa | foto 
Szlak czarny

Jest to szlak łącznikowy prowadzący z Węziny przez Dłużynę, Nowy Dwór, Drużno, Karczowiznę i Rodowo do Jelonek. Łączy dwa szlaki oznakowane kolorami: zielonym i niebieskim. Dłu- gość szlaku - 8 km.
opis | mapa | foto 
Szlaki rowerowe
Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej
Szlak "Święty Kamień"

Jest to szlak okrężny rozpoczynający się i kończący przed In- formacją Turystyczną w Tolkmicku. Prowadzi obok Leśniczów- ki Nowy Wiek w pobliżu Świętego Kamienia, następnie przez osadę Święty Kamień, Chojnowo i Nowinkę. Na znacznej dłu- gości wiedzie drogami gruntowymi. Długość szlaku - 17,7 km.
opis | mapa | foto 
"Trasa Kadyńska"

Jest to szlak okrężny mający swój początek i koniec w Kady- nach. Prowadzi głównie drogami leśnymi Wysoczyzny Elblą- skiej przez Kikoły, Janówek, Wysoki Bór, Tolkmicko, Białą Le- śniczówkę, Rez. "Buki Wysoczyzny Elbląskiej", Pagórki i Os- trobrzeg. Długość szlaku - 24,8 km.
opis | mapa | foto 
"Szlak do Miejskich Wód"

Szlak rozpoczyna się przy Hotelu Europa w Elblągu. Prowadzi drogami gruntowymi i utwardzonymi przez Jagodnik, Rakowo, Jelenią Dolinę, Próchnik do Rubna Wielkiego - dzielnicy Elblą- ga. Długość szlaku - 18 km.
opis | mapa | foto 
Kalendarz